Mar 30, 2020   2:48 a.m. Vieroslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Adaptation measures for the towns with climate change (Rehabilitation of internal block in Hlboká street in Trnava)
Written by (author): Ing. Viera Tipulová
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Tamara Reháčková, PhD.
Opponent:Ing. Miriam Heinrichová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Adaptačné opatrenia miest na zmeny klímy (Revitalizácia vnútrobloku na Hlbokej ulici v Trnave)
Summary:Diplomová práca sa zameriava na súčasné problémy miest spojené so zmenou klímy a na ich konkrétne riešenie v praxi. Cieľom práce je detailnejšie predstavenie danej problematiky a skúmanie adaptačných stratégií miest slúžiacich ako teoretické východiská pri riešení reálnych problémov. Zámerom je tiež ukázať praktické uplatnenie stratégie adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy na jednom z vnútroblokových priestorov na Hlbokej ulici. Štruktúra práce pozostáva z textovej – teoretickej a grafickej–praktickej časti. Textová časť sa zameriava na príčiny klimatickej zmeny, jej vplyvu na urbanizované prostredie a možné následky do budúcna, ak sa tieto problémy nebudú systematicky riešiť. Poukazuje tiež na význam a postavenie zelene ako jednej zo zložiek mestského ekosystému a na príklady ako sa s týmito závažnými problémami vyrovnávajú iné krajiny. Metodický postup pozostáva z analytickej časti, a to skúmania stavu zelene, technických prvkov a problémov vybraného územia vychádzajúcich z terénnych prieskumov a z konkrétneho ideového návrhu opierajúceho sa o odporúčané teoretické opatrenia spomínaného strategického dokumentu. Výsledkom spracovaných informácií je zhodnotenie dôležitosti vegetácie v urbanizovanom prostredí a jej priaznivý účinok na zmierňovanie otepľovania a tiež návrh riešenia pre vybrané územie. Revitalizácia prinesie skvalitnenie zeleného priestoru v meste, zlepšenie hospodárenia s dažďovou vodou, zvýšenie vlhkosti v území, ale aj funkčné naplnenie priestoru. Touto prácou som sa snažila nielen o postupné pretavenie teoretických stratégií do praxe, ale aj o vytvorenie akéhosi modelového návrhu, ako by sa takéto a podobné verejné priestory mohli riešiť. Usilovala som sa aj o využitie prirodzených potenciálov územia, o skrášlenie priestoru a o skvalitnenie života tejto časti mesta so zreteľom na zmierňovanie následkov zmeny klímy.
Key words:zmena klímy, prehrievanie mestského priestoru, význam zelene v mestách, adaptačné opatrenia miest na dopady zmeny klímy, revitalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited