Jan 24, 2020   2:40 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal to measure and increase the efficiency of production employees in GUKOM, spol. s r.o.
Written by (author): Ing. Attila Tokár
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Opponent:Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh na meranie a zvýšenie výkonnosti výrobných zamestnancov v podniku GUKOM, spol. s r.o.
Summary:TOKÁR, Attila: Návrh na meranie a zvýšenie výkonnosti výrobných zamestnancov v podniku GUKOM, spol. s r.o. [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Školiteľ: Ing. Viera Bestvinová, PhD. – Trnava: MTF STU, 2018, 94s. Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy súčasného stavu vypracovať návrh na meranie a zvýšenie výkonnosti výrobných zamestnancov v podniku GUKOM, spol. s r.o.. Z formálnej stránky je diplomová práca rozdelená do štyroch kapitol. Návrhy na meranie a zvýšenie výkonnosti výrobných zamestnancov sú vypracované na základe vykonanej analýzy riešenej problematiky v podniku GUKOM, spol. s r.o. Prvá kapitola diplomovej práce sa zaoberá teoretickými poznatkami z oblasti merania a zvyšovania výkonnosti, motivácie, hodnotenia výkonu zamestnancov z jednotlivých pohľadov a názorov autorov na danú problematiku. V druhej kapitole diplomovej práce sme sa zaoberali analýzou súčasného stavu merania a zvyšovania výkonnosti výrobných zamestnancov. Analýza je vykonaná na základe pozorovania a merania výkonností jednotlivých zamestnancov a dotazníkovým prieskumom. V tretej kapitole diplomovej práce sme sa venovali vypracovaniu návrhov na meranie a zvýšenie výkonnosti výrobných zamestnancov, ktoré dúfajme že prispejú v budúcnosti k zvýšeniu ich výkonnosti. V poslednej kapitole sme sa venovali zhodnoteniu návrhov na meranie a zvyšovanie výkonnosti výrobných zamestnancov.
Key words:merianie výkonnosti, zvýšenie výkonnosti, výkonnosť, motivácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited