Dec 14, 2019   3:15 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Micro and nanoplasts - a new risk to the environment?
Written by (author): Bc. Nikoleta Bachratá
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Opponent:RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie?
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá najmä hlavným výskytom a zdrojmi mikrovlákien, mikro a nanoplastov v životnom prostredí a tiež popisuje riziká spojené s ich prítomnosťou v rôznych zložkách životného prostredia. Taktiež sa zameriava aj na dopad mikroplastových častíc na rôzne morské organizmy, ryby a v konečnom dôsledku aj na ľudskú populáciu. Práca sumarizuje a popisuje svetovú produkciu plastov a spôsoby riešenia problému s plastovým odpadom, čo je v súčasnosti aktuálnou globálnou problematikou. Experimentálna časť tejto bakalárskej práce sa zameriava na popis procesu prania textílií ako možného zdroja mikroplastových vlákien v odpadovej vode. Samotná prítomnosť mikroplastových častí v experimentálnej časti mojej práce bola dokazovaná a analyzovaná pomocou fluorescenčného mikroskopu. Ďalej bol vykonaný experiment zameraný aj na sorpciu vybraných mikropolutantov, ktoré boli zachytené z odpadovej vody z čistiarne na samotné PET vlákna, ktoré sa často uvoľňujú pri praní. Jedným z cieľov tejto bakalárskej práce bolo tiež zistiť či sú mikroplastové častice prítomné aj v organizmoch a exkrementoch rýb, ktoré prišli do kontaktu s vybraným druhom mikrovlákien. V neposlednom radesa experimentálna časť zamerala na porovnanie správania rýb, ktoré boli kontaminované mikroplastami, s rybami, ktoré do kontaktu s mikroplastovými časticami neprišli. Táto práca taktiež prináša aj nové informácie a pohlaď na mikrovlákna ako nosiče mikropolutantov, a tiež informuje o možnom vplyve vybraných mikrovlákien na správanie rýb.
Key words:mikroplasty, vlákna, sorpcia, mikropolutanty, dopad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited