Nov 22, 2019   7:31 p.m. Cecília
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Monitoring and behavior of psychoactive substances in mesh sewerage
Written by (author): Bc. Hana Hanuljaková
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v mestskej kanalizácii
Summary:V posledných rokoch sa stávame svedkami zvýšenej spotreby liečiv a rôznych druhov drog, ktoré potom možno detekovať v rôznych formách v kanalizácii. Medzi tieto mikropolutanty patria aj ilegálne drogy, pričom na Slovensku je pozorovaný najvyšší výskyt metamfetamínu. Predložená bakalárska práca sa zaoberá práve touto psychoaktívnou látkou a popisuje jej správanie sa v podmienkach kanalizácie za účelom zistenia jej biologickej odbúrateľnosti. Správanie vybranej zlúčeniny je pozorované na špecifickom type reaktora naplnenom kalom zo stokovej siete hlavného mesta Bratislava, v ktorom sú simulované anaeróbne podmienky kanalizácie. Na tomto kale boli realizované 24 hodinové kinetické testy na degradáciu a sorpciu vybraných psychoaktívnych látok pri ich zvýšených koncentráciách, ktoré môžu zodpovedať koncentráciám v blízkosti miest ich ilegálnej výroby. Z výsledkov práce vyplýva, že schopnosť metamfetamínu sa biologicky odbúrať pri koncentráciách nad 1000 µg/l výrazne klesá, čo môže byť zapríčinené napríklad aj prítomnosťou iných toxických látok vznikajúcich či často používaných pri výrobe ilegálnych drog, ktoré inhibujú biodegradačné procesy.
Key words:psychoaktívne látky, metamfetamín, kanalizácia, odpadová voda, biodegradácia, správanie sa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited