Feb 24, 2020   7:04 a.m. Matej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for optimization of logistic processes in the company T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
Written by (author): Ing. Katarína Jablonická
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Opponent:Ing. Jarmila Molnárová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh na zefektívnenie logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
Summary:JABLONICKÁ, Katarína: Návrh na zefektívnenie logistických procesov v spoločnosti T.O.P.AUTO Slovakia, a.s. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.-Školiteľ: Ing. Martin Hrablik, PhD., Trnava: MTF STU, 2017. Počet strán: 62 Logistika, logistické procesy, Systém. Cieľom diplomovej práce je analýza súčasného stavu logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO SLOVAKIA, a.s. a následne návrh na zefektívnenie logistických procesov v podniku. Práca je rozdelená na štyri kapitoly. V úvodnej časti sa zameriava na teoretickú charakteristiku logistických procesov. Ďalšia časť sa zaoberá analýzou spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.. V analýze uvádzame vznik spoločnosti, jej štruktúry a analyzujem logistické procesy. Práca obsahuje aj zhrnutie návrhov zlepšenia logistických procesov, ktoré budú pre spoločnosť prospešné. V poslednej časti sme sa zamerali na zhodnotenie navrhnutých zlepšení pre T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.. Veríme, že budú prínosom pre zefektívnenie logistických procesov.
Key words:logistické procesy, Logistika, Systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited