28. 1. 2020  21:49 Alfonz
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh na zefektívnenie logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
Autor: Ing. Katarína Jablonická
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Oponent:Ing. Jarmila Molnárová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh na zefektívnenie logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
Abstrakt:JABLONICKÁ, Katarína: Návrh na zefektívnenie logistických procesov v spoločnosti T.O.P.AUTO Slovakia, a.s. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.-Školiteľ: Ing. Martin Hrablik, PhD., Trnava: MTF STU, 2017. Počet strán: 62 Logistika, logistické procesy, Systém. Cieľom diplomovej práce je analýza súčasného stavu logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO SLOVAKIA, a.s. a následne návrh na zefektívnenie logistických procesov v podniku. Práca je rozdelená na štyri kapitoly. V úvodnej časti sa zameriava na teoretickú charakteristiku logistických procesov. Ďalšia časť sa zaoberá analýzou spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.. V analýze uvádzame vznik spoločnosti, jej štruktúry a analyzujem logistické procesy. Práca obsahuje aj zhrnutie návrhov zlepšenia logistických procesov, ktoré budú pre spoločnosť prospešné. V poslednej časti sme sa zamerali na zhodnotenie navrhnutých zlepšení pre T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.. Veríme, že budú prínosom pre zefektívnenie logistických procesov.
Kľúčové slová:logistické procesy, Logistika, Systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene