Dec 14, 2019   12:28 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of solutions to streamline the procurement process of stocks in the Armed Forces of the Slovak Republic
Written by (author): Ing. Štefan Vystavil
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Opponent:Ing. Jarmila Molnárová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh riešenia na zefektívnenie procesu obstarávania zásob v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
Summary:Vystavil, Štefan, Bc.: Návrh riešenia na zefektívnenie procesu obstarávania zásob v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. [Diplomová práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Školiteľ: Ing. Martin Hrablik, PhD.- Trnava: MTF STU, 2017. 71 s. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riešenia, ktorých realizácia by mala odstrániť nedostatky zistené počas analýzy procesu obstarávania v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Práca je rozdelená na štyri hlavné kapitoly. Prvá kapitola sa venuje teoretickým poznatkom obstarávacej logistiky vo výrobných podnikoch a v ozbrojených silách. V druhej kapitole sa analyzuje súčasný priebeh obstarávacej logistiky v ozbrojených silách. V tretej kapitole, na základe analýzy, sa navrhujú kroky pre zlepšenie obstarávacej logistiky v ozbrojených silách. Štvrtá kapitola je zameraná na zhodnotenie navrhovaných riešení.
Key words:plánovanie, zásoby, obstarávanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited