Jan 24, 2020   5:43 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Report of air quality in terms of pollution sources in the selected region
Written by (author): Ing. Patrik Vávrovič
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Opponent:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie kvality ovzdušia z hľadiska zdrojov znečistenia vo vybranom regióne
Summary: VÁVROVIČ, Patrik, Bc.: Zhodnotenie kvality ovzdušia z hľadiska zdrojov znečistenia vo vybranom regióne. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav integrovanej bezpečnosti. Vedúci práce: Ing. Anna Michalíková, CSs. Trnava: MTF STU, 2017. 62 s. Práca je obsahovo zameraná na charakteristiku ovzdušia, opisuje základné znečisťujúce látky a dopady týchto látok na zdravie človeka ako aj pôvod ich vzniku. Ďalej opisuje spôsob merania a získavania informácii o znečisťujúcich látkach. V praktickej časti je práca zameraná na zhodnotenie kvality ovzdušia na základe poskytnutých údajov z prevádzok a monitorovacích staníc.
Key words:ovzdušie, znečisťujúce látky, techniky merania znečisťujúcich látok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited