31. 3. 2020  21:45 Benjamín
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Regenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztoku
Autor: Bc. Bohdana Hozová
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Oponent:doc. Ing. Otto Mierka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Regenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztoku
Abstrakt:Úlohou bakalárskej práce je navrhnúť deliacu extrakčnú kolónu na delenie azeotropickej zmesi terc-butanol - voda v prítomnosti iónovej kvapaliny ako rozpúšťadla. Experimentálne určiť podmienky (tlak a teplotu), pri ktorých pracuje regeneračné zariadenie, ktorým je filmová odparka a overiť možnosti použitia regenerovanej iónovej kvapaliny v extrakčnej destilačnej kolóne. Teoretická časť práce sa zaoberá témou iónových kvapalín a ich vlastností, fázovou rovnováhou kvapalina – para dvoj a viaczložkových systémov, v neposlednom rade separačnými procesmi, najmä destiláciou, rektifikáciou a odparovaním. Experimentálna časť začína opisom aparatúry použitej na regeneráciu iónovej kvapaliny, ďalej pracovným postupom a nakoniec sú v nej zhrnuté výsledky meraní. Experimentálne merania sú uskutočnené pri dvoch rôznych tlakoch. Na začiatku výpočtovej časti sú zhrnuté základné fyzikálne charakteristiky zložiek separovaného systému. Výpočtová časť pokračuje výpočtom fázovej rovnováhy kvapalina – para systému terc-butanol - voda. Aktivitné koeficienty sú počítané pomocou NRTL rovnice. Ďalšia časť je venovaná návrhovému výpočtu deliacej extrakčnej rektifikačnej kolóny, ktorej úlohou je rozdeliť zmes terc-butanolu a vody. Ako extrakčné rozpúšťadlo je použitá iónová kvapalina rôznej čistoty. V závere je rozobratá regeneráciou iónovej kvapaliny a energetická náročnosť zariadení.
Klíčová slova:azeotropický systém, iónová kvapalina, extrakčná rektifikácia, filmová odparka, spotreba tepla

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně