3. 4. 2020  0:20 Richard
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Regenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztoku
Autor: Bc. Bohdana Hozová
Pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Oponent:doc. Ing. Otto Mierka, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Regenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztoku
Abstrakt:Úlohou bakalárskej práce je navrhnúť deliacu extrakčnú kolónu na delenie azeotropickej zmesi terc-butanol - voda v prítomnosti iónovej kvapaliny ako rozpúšťadla. Experimentálne určiť podmienky (tlak a teplotu), pri ktorých pracuje regeneračné zariadenie, ktorým je filmová odparka a overiť možnosti použitia regenerovanej iónovej kvapaliny v extrakčnej destilačnej kolóne. Teoretická časť práce sa zaoberá témou iónových kvapalín a ich vlastností, fázovou rovnováhou kvapalina – para dvoj a viaczložkových systémov, v neposlednom rade separačnými procesmi, najmä destiláciou, rektifikáciou a odparovaním. Experimentálna časť začína opisom aparatúry použitej na regeneráciu iónovej kvapaliny, ďalej pracovným postupom a nakoniec sú v nej zhrnuté výsledky meraní. Experimentálne merania sú uskutočnené pri dvoch rôznych tlakoch. Na začiatku výpočtovej časti sú zhrnuté základné fyzikálne charakteristiky zložiek separovaného systému. Výpočtová časť pokračuje výpočtom fázovej rovnováhy kvapalina – para systému terc-butanol - voda. Aktivitné koeficienty sú počítané pomocou NRTL rovnice. Ďalšia časť je venovaná návrhovému výpočtu deliacej extrakčnej rektifikačnej kolóny, ktorej úlohou je rozdeliť zmes terc-butanolu a vody. Ako extrakčné rozpúšťadlo je použitá iónová kvapalina rôznej čistoty. V závere je rozobratá regeneráciou iónovej kvapaliny a energetická náročnosť zariadení.
Kľúčové slová:azeotropický systém, iónová kvapalina, extrakčná rektifikácia, filmová odparka, spotreba tepla

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene