Oct 31, 2020   3:29 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Virtual Reality as a Tool of Performance-Based Model
Written by (author):
Ing. arch. Viliam Zajíček, PhD.
Department:
Institute of Public Buildings (FAD)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.
Opponent 2:
doc. Ing. arch. Miloš Florián, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Virtuálna realita ako nástroj performatívneho modelu
Summary:
Nové technológie menia spôsob uvažovania o architektúre a priestore a postupne sa stávajú bežnou praxou. Stále častejšie sú tak využívané pri simulácii, generatívnych procesoch či fabrikácii za účelom zlepšenia vlastností navrhovaného priestoru. V rámci výpočtového navrhovania sa objavuje pojem performatívneho modelovania. Tento prístup dovoľuje presnejšie uchopenie komplexných problémov a ich riešení pomocou simulácií či generatívnych procesov už počas tvorby. Nedávny pokrok v technológii virtuálnej reality umožňuje preniesť sa do neexistujúcich priestorov či svetov a sprostredkovať tak navrhovaný alebo už nejestvujúci priestor. Práca skúma použitie tohto nástroja v rámci performatívneho modelovania. Zaoberá sa pritom skúmaním vplyvu priestoru na vnímanie užívateľa ako formy performatívnosti priestoru. Skúma možnosti záznamu, spracovania dát a predikcie vnímania priestoru ako súčasti spätnej väzby v rámci performatívneho modelu. Zároveň overuje možnosti použitia strojového učenia ako nástroja spracovania komplexných dát vnímania priestoru užívateľom. Vo forme predikcie tak skúma možnosť použitia týchto metód ako nástroj evaluácie navrhovaného priestoru.
Key words:
Výpočtové navrhovanie, virtuálna realita, performatívny model, priestorové vnímanie, správanie užívateľa, strojové učenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited