Feb 17, 2020   1:57 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Options for Monitoring Legal and New Illegal Drugs Based on Wastewater Analysis
Written by (author): Ing. Nikolas Gróf
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Opponent:Ing. Marian Vojs, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti monitoringu legálnych a ilegálnych drog na základe analýzy odpadových vôd
Summary:Cieľom diplomovej práce je analýza odpadových vôd na sledovanie výskytu vybraných ilegálnych a legálnych a tiež nových typov drog v odpadovej vode na Slovensku. V prvej časti práce sú zosumarizované jednotlivé charakteristiky skúmaných látok (amfetamín, metamfetamín, MDMA, kokaín, THC-COOH, nikotín, alkohol a nové typy drog). Taktiež obsahuje zoskupenie rešeršných výsledkov monitoringu legálnych a ilegálnych látok vo svete, ktoré sa zakladajú najmä na analýze odpadových vôd. Z výsledkov monitoringu vyplýva, že najpoužívanejšia droga na Slovensku je metamfetamín. Podľa výsledkov môžeme tvrdiť, že festivaly sú bodové zdroje znečistenia odpadových vôd. Druhá časť diplomovej práce je zameraná na využitie bórom dopovanej diamantovej elektródy, ako jedného z nových progresívnych postupov, ktoré sa v súčasnosti využívajú pri predúprave kontaminovaných odpadových vôd. Z experimentu vyplýva, že najúčinnejšia kombinácia zapojenia elektród je uhlíková elektróda ako katóda a BDD elektróda ako anóda.
Key words:droga, monitoring, bórom dopovaná diamantová elektróda, čistiareň odpadových vôd

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited