Nov 22, 2019   3:52 p.m. Cecília
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of sustainable measures for the improvement of employees evaluation and remuneration in a industrial enterprise
Written by (author): Bc. Mária Micháliková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Opponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku HF NaJUS, a.s.
Summary:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť udržateľné opatrenia na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku HF NaJUS, a.s. Práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská problematiky hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním. Druhá kapitola je zameraná na základnú charakteristiku podniku, podrobne analyzuje súčasný systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku HF NaJUS, a.s. a taktiež obsahuje vyhodnotenie súčasného stavu hodnotenia a odmeňovania na základe dotazníkového výskumu. Ďalšia kapitola obsahuje návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie systému hodnotenia i odmeňovania zamestnancov, ktoré vyplývajú z uskutočnenej analýzy v podniku. V záverečnej, štvrtej kapitole sú zhodnotené navrhnuté opatrenia a ich prínosy pre uvedený podnik. Význam bakalárskej práce spočíva v možnosti zlepšenia danej problematiky v sledovanom podniku.
Key words:Hodnotenie, Odmeňovanie, Motivácia, Zamestnanci

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited