Apr 10, 2020   1:57 p.m. Igor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Propose measures to improve selected personnel activities in the company Profi steel holding, s.r.o. in the context of sustainable development and corporate social responsibility
Written by (author): Bc. Dominik Brecska
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Kašníková, PhD.
Opponent:Ing. Natália Horňáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie vybraných personálnych činností v podniku Profi steel holding, s.r.o. v kontexte s udržateľným rozvojom a spoločensky zodpovedným podnikaním
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a zhodnotiť opatrenia procesov získavania, výberu, adaptácie a motivácie v podniku Profi steel holding, s.r.o. Práca pozostáva zo štyroch hlavných kapitol, v ktorých analyzujem danú problematiku. V prvej kapitole sa zameriavam na definíciu spoločensky zodpovedného podnikania v kontexte s udržateľným rozvojom a teoretické poznatky z oblasti získavania, výberu, adaptácie a motivácie zamestnancov. Druhá kapitola je zameraná na predstavenie podniku, organizačnej štruktúry, štruktúry zamestnancov a opis súčasného stavu vybraných personálnych činností v podmienkach podniku. Kapitola tiež obsahuje vyhodnotenie prieskumu realizovaného v podniku. Tretiu časť tvoria navrhované opatrenia pre danú problematiku a ich zhodnotenie. Záverečná kapitola pozostáva z vyhodnotenia navrhovaných riešení.
Key words:získavanie, adaptácia, motivácia, výber

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited