Oct 31, 2020   2:49 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The proposal of measures for improving of internal communication in MIRAKL, a.s.
Written by (author):
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Mgr. Ivana Novotná, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v spoločnosti MIRAKL, a. s.
Summary:TRAN, Adrián: Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v spoločnosti MIRAKL,a.s. [ Bakalárska práca ] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Školiteľ: Mgr. Ivana Novotná, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár (Bc.). – Trnava: MTF STU, 2018. 66 s. Cieľom bakalárskej práce je zistiť súčasnú úroveň vnútropodnikovej komunikácie v spoločnosti MIRAKL,a.s. Na základe výsledkov prieskumu, identifikovať oblasti, ktoré vykazujú možné nedostatky a navrhnúť opatrenia ktoré by v budúcnosti mohli priaznivo ovplyvniť vnútropodnikovú komunikáciu v spoločnosti. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje teoretické východiská k danej problematike. V praktickej časti sú uvedené informácie o spoločnosti MIRAKL,a.s. Praktická časť obsahuje tiež informácie o súčasnom stave vnútropodnikovej komunikácie a výsledky vykonanej analýzy. Záver práce obsahuje navrhované opatrenia na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v spoločnosti.
Key words:vnútropodniková komunikácia, interná komunikácia, komunikačný proces, informácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited