Feb 25, 2020   7:21 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of climatic influences acting on photovoltaic cells
Written by (author): Ing. Ján Poničan
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Marek Pípa, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Kubica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza klimatických vplyvov pôsobiacich na fotovoltické články
Summary:Cieľom bakalárskej práce je poukázať na problematiku meraní v oblasti fotovoltických zariadení a problematiku vykonávania typových skúšok fotovoltických panelov. Práca je členená do niekoľkých tematických okruhov. Na začiatku práce je stručne spracovaná teória slnečného žiarenia a fotovoltickej premeny. V práci je podrobnejšie vysvetlený spôsob merania fotovoltických zariadení a dodržovaniu presne stanovených postupov, ktoré definujú medzinárodné normy. Ďalej sa práca venuje problematike vykonávania typových skúšok na fotovoltických paneloch, ktorých vykonávanie je v dnešnej dobe nevyhnutné z dôvodu zachovávania kvality produkovaných fotovoltických panelov od rôznych výrobcov. Ďalšia časť práce je zameraný na kvalitatívnu charakterizáciu slnečných simulátorov neodmysliteľnú súčasť merania fotovoltických článkov alebo panelov. V praktickej časti riešenia práce je vypracovaný návrh prípravku a jeho realizácia, pomocou ktorého je možné vykonávať merania na fotovoltických paneloch v klimatickej komore. Taktiež sú v tejto časti zhodnotené výsledky merania voltampérových charakteristík fotovoltického panelu v závislosti od priebehu teploty, ktoré boli realizované v klimatickej komore v laboratóriu vysokých napätí na Trnávke v Bratislave.
Key words:meranie, podmienky merania, fotovoltický člákok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited