Oct 28, 2020   5:06 a.m. Dobromila
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Determin hights of peaks in Veľká Fatra mountains
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Určenie nadmorských výšok vrcholov Veľkej Fatry
Summary:Práca sa zaoberá výškovým zameraním vybraných bodov v záujmovej oblasti v Národnom parku Veľká Fatra. Jedná sa hlavne o určenie nadmorských výšok vrcholov hlavného horského hrebeňa Veľkej Fatry (Ostredková časť), ale i ostatných významných vrcholov pohoria. Práce v teréne boli vykonávané priebežne od 10.10.2015 – 07.07.2016 Všetky merané údaje boli pripojené na súradnicový systém ETRS-89 a následne transformované do systému S-JTSK, realizácia JTSK a výškový systém Bpv. Meranie bolo vykonané statickou metódou s využitím globálnych navigačných družicových systémov. Namerané údaje boli spracované firemným spracovateľským softvérom Trimble Business Center a Leica Geo Office. V práci je popísaný priebeh merania – od rekognoskácie terénu, výberu bodov, návrhu a stabilizácie meračských bodov, voľby metód, cez meračské práce v teréne, výpočtové práce až do spracovania výsledkov a priradenie názvov jednotlivým vrcholom. Záver práce je venovaný porovnaniu dosiahnutých výsledkov medzi jednotlivými riešeniami navzájom a porovnaniu výsledkov s geodetickými údajmi o bodoch.
Key words:
Veľká Fatra, nadmorské výšky, GNSS, statická metóda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited