Jan 20, 2020   12:18 p.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Surveying activities in the control of a bridge
Written by (author): Ing. Ján Badžgoň
Department: Department of Surveying (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Opponent:Ing. Michal Doležal
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Geodetické činnosti pri kontrole pretvorenia mostného objektu
Summary:ABSTRAKT Bc. Ján Badžgoň: Geodetické činnosti pri kontrole pretvorenia mostného objektu. Diplomová práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra geodézie. Vedúci práce: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Bratislava 2016. 49 strán. Cieľom diplomovej práce je určenie zvislých posunov a naklonení pilierov mostného objektu SO-00-250 počas výstavby, ktorý sa nachádza v Žilinskom kraji, okres Čadca, v katastrálnom území Skalité. Obsahom diplomovej práce je opis mostného objektu a inžiniersko-geologicko-hydrologických pomerov jeho blízkeho okolia. V práci uvádzame charakteristiku vzťažnej siete s jej popisom, stabilizáciou a konfiguráciou. Taktiež uvádzame stabilizáciu a konfigurácia pozorovaných bodov hornej stavby, spodnej stavby a bodov slúžiacich na meranie naklonení pilierov mosta. Súčasťou stabilizácie a konfigurácie pozorovaných bodov je grafické znázornenie rozmiestnenia týchto bodov. V ďalšej časti opisujeme samotný priebeh meracích prác, medzi ktoré patrí meranie prevýšení medzi bodmi vzťažnej siete, meranie prevýšení medzi pozorovanými bodmi spodnej stavby, meranie prevýšení medzi pozorovanými bodmi hornej stavby, pripojovacie merania, merania vodorovných posunov - naklonení pilierov mosta. V tejto časti taktiež opisujeme prístroje, ktorými sme vykonávali meranie a pomôcky použité pri meraní. Pri meračských prácach sme merané hodnoty spracovali a stanovili presnosť merania a krajnú odchýlku. Následne sme určili, či bola presnosť merania postačujúca. V ďalšej časti charakterizujeme spôsob spracovania meraných údajov zvislých posunov a naklonení pilierov mosta, ktoré pozostáva zo spracovania základného a jedného kontrolného merania a testovania štatistík významnosti. Na základe testovacích štatistík sme rozhodli o významnosti vodorovných a zvislých posunov.
Key words:vzťažná sieť, mostný objekt, presnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited