Dec 14, 2019   1:18 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Knowledge discovery from heterogeneous databases for process control needs
Written by (author): Ing. Veronika Grígelová, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Aleš Janota, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
Summary:Hlavným cieľom mojej dizertačnej práce bolo navrhnúť inkrementálny spôsob získavania znalostí a následného rozširovania základne o nové znalosti získané využitím data miningových nástrojov a komunikáciou s expertami s nevyhnutnou potrebou ETL procesu pre úpravu dát za účelom dosiahnutia zefektívnenia a zvýšenia kvality procesu lakovania v automobilovej spoločnosti. Na začiatku je analyzovaný súčasný stav ukladania dát a je navrhnutá analytická platforma pre spracovanie veľkého objemu dát (Big Data) zohľadňujúca koncept Industry 4.0, vrátane návrhu prostredia Hadoop, inštalácie jednotlivých komponentov a definovanie možností prenosu dát. Ďalej sme sa zaoberali získavaním heterogénnych dátových zdrojov, ktoré priamo alebo nepriamo vplývajú na proces lakovania. Nevyhnutným krokom, ktorý nasledoval, je ETL proces, ktorý pokrýva fázu extrakcie údajov zo zdrojových systémov, ku ktorým bol nevyhnutný individuálny prístup. Najkomplikovanejšou fázou je transformácia zdrojových dát pomocou špecializovaného analytického nástroja, ktorý je schopný pôvodné vstupné dáta prečítať a pomocou pokročilých funkcií ich upraviť do použiteľnej formy, pričom táto fáza bola časovo najnáročnejšia. V procese sú použité data miningové algoritmy ako neurónové siete, ktoré bolo potrebné trénovať, testovať a validovať. Pre využitie týchto pokročilých algoritmov bola vytvorená aplikácia ArIn na načítanie procesných hodnôt z výroby a následné využitie natrénovanej neurónovej siete pre predikciu chýb na kvalite laku v priebehu lakovacieho procesu. Na záver je vytvorený celkový návrh postupu vykonávania práce od zozbierania vstupných dátových zdrojov cez integráciu dát až po vytvorenie neurónových sietí aplikovaných na reálne procesné hodnoty z výroby.
Key words:získavanie znalostí, data mining, Hadoop, neurónová sieť, KDD

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited