Feb 25, 2020   6:41 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Use of live system management principles for increasing business culture impact in relation to long-term potential sustainability
Written by (author): Ing. Justína Mikulášková, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie princípov manažmentu živých systémov pre zvýšenie vplyvu podnikovej kultúry vo vzťahu k udržaniu dlhodobého potenciálu úspešnosti
Summary:Hlavným cieľom dizertačnej práce je navrhnutie modelu pre využitie princípov manažmentu živých systémov v prostredí priemyselných podnikov, tak, aby sa ich synergickým pôsobením zvýšila sila a vplyv podnikovej kultúry a tým bol dosiahnutý vedľajší efekt zvyšovania resp. udržania potenciálu úspešnosti podniku. Práca obsahuje šesť kapitol – teoretické východiská špirálového manažmentu ako súčasti teórie živých systémov a podniková kultúra; stanovenie cieľov a hypotéz dizertačnej práce; metodika výskumu dizertačnej práce; analýza súčasného stavu systémovej dynamiky a manažmentu živých systémov a ich využitie v riadení podnikov na Slovensku; návrh modelu pre využitie princípov manažmentu živých systémov pre zvýšenie vplyvu podnikovej kultúry vo vzťahu k udržaniu dlhodobého potenciálu úspešnosti a posledná kapitola je venovaná prínosom dizertačnej práce pre vedu, teóriu a prax.
Key words:podniková kultúra, manažment živých systémov, potenciál úspešnosti, imidž podniku, entropia, systémová dynamika, špirálový manažment

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited