Apr 7, 2020   1:56 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Proposal of methodology financial - economic analysis ex ante of the company in Slovak republic conditions
Written by (author): Ing. Andrej Pastýr, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Sebastian Saniuk, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh metodiky finančno-ekonomickej analýzy podniku ex ante v podmienkach SR
Summary:Hlavným cieľom dizertačnej práce je na základe teoretických východísk a analýzy súčasného stavu využitia finančnej analýzy navrhnúť metodiku finančnej analýzy ex ante podniku v podmienkach Slovenskej republiky. Na dosiahnutie hlavného cieľa danej dizertačnej práce sme si stanovili jeho analytické ciele v následnej podobe: vypracovať komplexný a ucelený prehľad vychádzajúci z odbornej domácej a zahraničnej literatúry teoretických poznatkov z oblasti finančnej analýzy, jej delenia, zdroja údajov, užívateľov a metód; analyzovať súčasný stav využitia finančnej analýzy priemyselných podnikov z oblasti kovovýroba a hutníctvo a strojárstvo v Slovenskej republike a komplexného zhodnotenia finančnej situácie podniku; navrhnúť metodiku tvorby predikčného modelu finančnej analýzy ex ante a jeho následné navrhnutie; verifikovať praktickú aplikovateľnosť daných návrhov; zhodnotiť prínosy návrhov z hľadiska teórie, podnikovej praxe a vzdelávania. Prvá kapitola dizertačnej práce obsahuje teoretické spracovanie domácej a zahraničnej literatúry v oblasti finančno-ekonomickej analýzy. V druhej kapitole sú popísané ciele, metódy a metodika, ktoré budú v dizertačnej práci použité. Tretia kapitola poskytuje analytickú časť, ktorá poskytuje dotazníkový prehľad využitia finančnej analýzy, ako aj komplexného posúdenia finančnej situácie podniku. Štvrtá kapitola poskytuje priestor na zostavenie návrhov na základe výsledkov z analýzy. Piata kapitola slúži na verifikáciu predstavených návrhov a šiesta kapitola popisuje prínos práce pre teóriu, prax a vzdelávanie.
Key words:finančná analýza, informačné zdroje finančnej analýzy, bonitné a bankrotové modely

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited