Feb 25, 2020   7:42 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Proposal of the methodology for the sustainable customer value proposition from the circular economy point of view
Written by (author): Ing. Martina Grófová, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh metodiky na tvorbu udržateľnej zákazníckej hodnotovej ponuky z hľadiska cyklickej ekonomiky
Summary:Cieľom dizertačnej práce je ozrejmiť problematiku tvorby hodnotovej zákazníckej ponuky tak, aby bola dlhodobo udržateľná aj za podmienok vplyvu cirkulárnej ekonomiky, čo je veľkou výzvou každého podnikateľského subjektu, avšak akým spôsobom táto ponuka je zostavená preverí až trh a zákazníci, v neposlednej miere aj fáza ekonomického cyklu, ktorá sa môže veľmi ľahko z pozitívne sa rozvíjajúcej prognózy zmeniť rázom na negatívny trend ak sledujeme vývoj ekonomiky aj v kontexte politického vývoja v globálne ekonomike. Práca obsahuje sedem kapitol, kde v prvej sú sústredené teoretické východiská a podstata cirkulárnej ekonomiky, ako aj hodnotovej zákazníckej ponuky. Druhá kapitola sa skladá z cieľov dizertačnej práce, metód a metodiky postupu riešenia dizertačnej práce, predpokladov a téz. Tretia kapitola podrobne opisuje priebeh a výsledky výskumnej činnosti. Štvrtá kapitola nás prevedie testovaním predpokladov vedeckého výskumu. V piatej kapitole, navrhujem metodiku na vypracovanie hodnotovej zákazníckej ponuky s prihliadnutím na princípy cirkulárnej ekonomiky. V šiestej kapitole je sumarizované expertné posúdenie metodiky v praxi priemyselných podnikov a siedma kapitola sumarizuje prínosy dizertačnej práce.
Key words:Hodnotová zákaznícka ponuka, Cirkulárna ekonomika, Udržteľný rozvoj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited