Feb 17, 2020   2:00 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures for the implementation of marketing strategy in the field of promotion of ŽOS Trnava, a.s. at the InnoTrans Fair
Written by (author): Bc. Lucia Sklenárová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení pre realizáciu marketingovej stratégie v oblasti propagácie ŽOS Trnava, a.s. na veľtrhu InnoTrans
Summary: SKLENÁROVÁ Lucia: Návrh opatrení pre realizáciu marketingovej stratégie v oblasti propagácie ŽOS Trnava, a. s. na veľtrhu InnoTrans [Bakalárska práca] Slovenská Technická Univerzita v Bratislave; Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Vedúci záverečnej práce: Ing. Dagmar Babčanová PhD. MTF STU, Trnava, 2019, 57 s. Bakalárska práca sa zameriava marketingovú stratégiu v oblasti propagácie spoločnosti ŽOS Trnava, a. s. na veľtrhu InnoTrans a jej problematiku. Cieľom práce bol návrh opatrení pre spoločnosť na možné zlepšenia pre realizáciu marketingovej stratégie v oblasti propagácie. Bakalárska práca pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. V prvej kapitole sú rozpracované teoretické východiská, ktoré sa venujú základným pojmom týkajúcim sa marketingovej stratégii. Druhá kapitola je venovaná analýze aktuálnej marketingovej stratégii spoločnosti, tretia pozostáva z návrhov opatrení na možné zlepšenia marketingovej stratégie a posledná kapitola je zameraná na zhodnotenie návrhov opatrení z hľadiska prínosov a nákladov. Návrh opatrení obsahuje súhrn konkrétnych opatrení, ktoré predpokladajú zlepšenie marketingovej stratégie a propagácie spoločnosti. Zhodnotenie návrhov opatrení prinieslo prehľad o tom, čo pre spoločnosť predstavuje implementácia konkrétnych návrhov. Implementácia by pre spoločnosť predstavovala zvýšenie nákladov, ale na druhej strane predpokladá získanie nových a zvýšenie počtu potenciálnych zákazníkov, ako aj zvýšenie povedomia o mene spoločnosti.
Key words:marketing, stratégia, marketingová stratégia, propagácia, marketingová komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited