Apr 2, 2020   10:52 a.m. Zita
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design and implementation of information system in WEB environment for accommodation facility
Written by (author): Bc. Erik Zábranský
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Opponent:RNDr. Renáta Masárová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia informačného systému v prostredí WEB pre ubytovacie zariadenie
Summary:ZÁBRANSKÝ, Erik: Návrh a realizácia informačného systému v prostredí WEB pre ubytovacie zariadenie. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. – Vedúci práce: Ing. Eduard Nemlaha, PhD. – Trnava: MTF STU, 2019. 57s Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť návrh a čiastočne implementovať informačný systém v prostredí WEB pre ubytovacie zariadenie. Práca sa skladá zo šiestich hlavných kapitol. V prvej kapitole je vykonaná analýza problémovej oblasti. V tejto kapitole je opísaný súčasný stav, charakteristika a verbálny opis procesov. Druhá kapitola popisuje použité nástroje, ako napríklad programovacie jazyky používané pri implementácii. Požiadavky, ktoré boli zadané ubytovacím zariadením sú podrobne opísane v katalógu používateľských požiadaviek v tretej kapitole. Nachádzajú sa tu aj aktéri, ktorí budú informačný systém používať. Vo štvrtej kapitole sú vyobrazené diagramy prípadov použitia, ktoré sa vzťahujú na predchádzajúcu kapitolu. Nasledujúca kapitola popisuje dátovú analýzu. Táto časť je potrebná najmä kvôli správnemu vytvoreniu databázy. V piatej kapitole sa okrem identifikácii množín entít a ich atribútov nachádza aj identifikácia relačných vzťahov, pomocou ktorých je následne vytvorený entitno – relačný diagram. V poslednej kapitole je podrobne popísaný postup implementácie, ktoré nástroje boli použité a funkcionalita celého informačného systému.
Key words:informačný systém, web, HTML, PHP, databáza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited