Feb 21, 2020   5:14 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal for measures to improve the use of personal marketing in company Vodrážka s.r.o.
Written by (author): Bc. Jerguš Valkovič
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie využívania personálneho marketingu v spoločnosti Vodrážka s.r.o.
Summary:VALKOVIČ Jerguš: Návrh opatrení na zlepšenie využívania personálneho marketingu v spoločnosti Vodrážka s.r.o.. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného manažmentu. - Školiteľ: Ing. Vanessa Prajová, PhD. – Trnava: MTF STU, 2019. Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a výsledkov uskutočnenej analýzy súčasného stavu personálneho marketingu v spoločnosti Vodrážka s.r.o. navrhnúť opatrenia na zlepšenie marketingových nástrojov. Prvá kapitola zastrešuje teoretické obsiahnutie personálneho marketingu, či už sa jedná o jeho interné, alebo externé aspekty. Druhá kapitola je zameraná na skúmanie súčasného stavu personálneho marketingu v spoločnosti Vodrážka s.r.o.. Tretia kapitola obsahuje návrhy opatrení na zlepšenie využívania personálneho marketingu v danej spoločnosti. Ich výsledkom by malo byť zlepšenie podnikovej kultúry, zlepšenie systému ohodnocovania, technologické a kvalitatívne vylepšenie procesov. Štvrtá kapitola zhodnocuje prínosy navrhovaných opatrení.
Key words:marketing, personál, kvalita, technológie, proces

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited