24. 1. 2020  2:16 Timotej
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o.
Autor: Bc. Lenka Jarušková
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o.
Abstrakt:Jarušková, Lenka: Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o.["Bakalárska práca" ] - Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Vedúca záverečnej práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD. MTF STU. Trnava. 2019, 68 s Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť udržateľné opatrenia na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku. Práca je rozčlenená na štyri hlavné kapitoly. Teoretická časť sa zameriava na vymedzenie pojmov, podstaty, formy a metódy hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním. Druhá kapitola je analytická, zameraná na základnú charakteristiku podniku. Odráža súčasný stav hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku . Obsahuje prieskum z rozhovorov riaditeľa a zamestnancov spoločnosti Nikov spol. s.r.o. a aj dotazníkový prieskum výrobných a nevýrobných zamestnancov. Tretia kapitola obsahuje návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, ktoré vyplývajú z analýzy podniku. V poslednej štvrtej kapitole sú zhodnotené navrhnuté opatrenia a výhody pre podnik Nikov spol. s.r.o. .Význam práce spočíva v možnostiach zlepšenia hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v tomto konkrétnom podniku.
Kľúčové slová:hodnotenie, odmeňovanie, zamestnanci, motivácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene