Sep 23, 2019   1:53 p.m. Zdenka
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal to improve the organizational structure of management in company VUJE, a.s.
Written by (author): Bc. Tomáš Učen
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:Ing. Peter Szabó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia organizačnej štruktúry riadenia v podniku VUJE, a.s.
Summary:UČEN, Tomáš: Návrh zlepšenia organizačnej štruktúry riadenia v spoločnosti VUJE, a.s.. [Bakalárska prác]. Slovenská technická univerzita, Bratislava. Materiálovotechnologická fakulta Trnava. Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. MTF, 2019, 60 strán Cieľom bakalárskej práce je analyzovať organizačnú štruktúru vo vybranom podniku. Na základe výsledkov analýzy vytvoriť návrhy a opatrenia na zlepšenie organizačnej štruktúry. Prvá časť bakalárskej práce sa venuje organizovaniu v manažmente podniku z teoretického hľadiska, vymedzenie pojmu manažmentu a jeho manažérskym funkciám. Ďalej je tam podrobne spracovaná funkcia organizovania a taktiež organizačné štruktúry riadenia podniku. V druhej časti sa analyzuje organizačná štruktúra vybraného podniku, ktorým je spoločnosť VUJE, a.s., konkrétne divízia pre prípravu a výstavbu nových jadrových zdrojov 1700. Táto časť obsahuje základné údaje o spoločnosti, o organizačnej štruktúre riadenia a analýzu súčasného stavu divízie pre prípravu a výstavbu nových jadrových zdrojov 1700. Tretia kapitola obsahuje návrhy opatrení na zdokonalenie vybranej organizačnej štruktúry riadenia. Záverečná štvrtá kapitola je venovaná zhodnoteniu navrhovaných riešení vo vybratom podniku. Kľúčové slová: organizačná štruktúra, podnik, VUJE, a.s., analýza
Key words:podnik, VUJE, a.s., organizačná štruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited