Dec 13, 2019   12:06 p.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposing measures to streamline the functioning of the warehouse management in an industrial company Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r. o.
Written by (author): Bc. Michal Kubaščík
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Opponent:doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie fungovania skladového hospodárstva v priemyselnom podniku Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o.
Summary:KUBAŠČÍK, Michal: Návrh opatrení na zefektívnenie fungovania skladového hospodárstva v priemyselnom podniku Heineken Slovensko Distribúcia spol. s r. o. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu – Školiteľ: Ing. Peter Szabó, PhD. – Trnava: MTF STU, 2019, 72 s. Cieľom bakalárskej práca je na základe teoretických vedomostí a získaných informácií z podniku Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r. o. navrhnúť spôsoby zefektívnenia fungovania skladového hospodárstva v distribučnom centre. Pomocou vypracovanej teoretickej časti a vyhodnotenia analýzy sme zistili silné a slabé stránky podniku. Na základe ktorých sme navrhli opatrenia, ktoré by spoločnosť mohla využiť na posunutie svojej efektívnosti na maximálnu úroveň. Zaradením do praxe by spoločnosť mohla napredovať a byť viacej konkurencie schopnejšia.
Key words:Skladové hospodárstvo, riadenie zásob, FIFO

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited