Apr 6, 2020   2:47 a.m. Irena
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures for personal marketing and recruitment of new employees in the company Volkswagen Slovakia, a.s.
Written by (author): Bc. Nikoleta Kovácsová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení pre personálny marketing a získavanie nových zamestnancov v podniku Volkswagen Slovakia, a.s.
Summary:KOVÁCSOVÁ, Nikoleta: Návrh opatrení pre personálny marketing a získavanie nových zamestnancov v podniku Volkswagen Slovakia, a.s. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu . – Školiteľ: Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. – Trnava: MTF. STU, 2019. Témou bakalárskej práce je návrh opatrení na zlepšenie pre personálny marketing a s ním súvisiace získavanie nových zamestnancov na voľné pracovné pozície. Práca sa člení na štyri hlavné časti a ich podkapitoly. Prvá časť je zameraná na teoretické poznatky z oblasti personálneho marketingu a získavania nových zamestnancov. Obsah druhej časti tvorí analýza súčasného stavu personálneho marketingu a získavania nových zamestnancov v podniku Volkswagen Slovakia, a.s. Na základe získaných poznatkov z druhej časti sme navrhli opatrenia k danej téme, ktoré sú obsiahnuté v tretej časti bakalárskej práce. Posledná, štvrtá časť je venovaná zhodnoteniu navrhnutých opatrení.
Key words:Personálna práca, Marketing, Personálny marketing, Budovanie imidžu zamestnávateľa, Získavanie zamestnancov, Metódy získavania zamestnancov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited