Feb 28, 2020   0:51 a.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Occurrence of Drugs and Hormones in Wastewater of Slovakia and their Efficient Removal by Means of Oxidation Processes
Written by (author): Ing. Ivana Horáková
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Opponent:prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskyt liečiv a hormónov v odpadových vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou oxidačných procesov
Summary:Cieľom práce bolo stručne zhrnúť problematiku liečiv a hormónov v odpadových vodách a posúdiť ich možný prienik do povrchových vôd. Výskyt liečiv a drog bol sledovaný v riekach Morava, Váh a Dunaj. V práci boli študované aj odpadové vody odobrané z čistiarní, ako zdrojov mikropolutantov v životnom prostredí. Ďalším cieľom mojej práce bolo posúdiť možnosti degradácie mikropolutantov pomocou pokročilých oxidačných postupov. Na vybraných vzorkách bola aplikovaná anodická oxidácia pomocou bórom dopovaných diamantových elektród, ozonizácia, železany a ultrazvuk. Tieto metódy preukázali okrem schopnosti oxidovať organické polutanty aj schopnosť oxidovať amoniakálny dusík, zrážať fosfor a predovšetkým schopnosť dezinfikovať vodu. Väčšia časť práce bola realizovaná na koreňovej čistiarni odpadových vôd Dražovice v Českej republike. V práci som posudzovala funkčnosť samotnej čistiarne ale aj jej schopnosť odstraňovať mikropolutanty v porovnaní s klasickými metódami čistenia odpadových vôd.
Key words:mikropolutanty, BDD elektródy, železany, dezinfekcia, pokročilé oxidačné procesy, endokrinné disruptory, koreňové čistiarne odpadových vôd

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited