Feb 17, 2020   2:26 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Possibilities of Degradation of Highly Degradable Polymers and their Degradation Products
Written by (author): Ing. Mária Rybanská
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Ryba, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti degradácie ťažko rozložiteľných polymérov a ich rozkladných produktov
Summary:Diplomová práca sa zameriava na zistenie účinnosti degradácie prírodných polymérov (celulóza, lignín, hemicelulóza z lístia Javora mliečneho, lat. Acer platanoides) ako aj syntetických polymérov (polyvinylalkohol, PVA) za použitia oxidačnej predúpravy železanmi. Efektívny spôsob predúpravy materiálov bol ďalej použitý do testov bioplynového a biochemického metánového potenciálu a ďalej do modelových anaeróbnych reaktorov, na zistenie možnosti dlhodobej produkcie bioplynu z predupraveného substrátu. Priebeh anaeróbnych procesov bol kontrolovaný pomocou analýz: CHSK, NMK,P-PO43-, N-NH4+, RAS, SŽ. Ukazuje sa, že lignocelulózový substrát predupravený železanmi zvyšuje kvalitu produkovaného bioplynu (vyšší obsah metánu, minimalizácia obsahu sulfánu) a zlepšuje miešateľnosť obsahu reaktora. Pri dávkovaní PVA substrátu bolo zloženie bioplynu v neprospech metánu, no presné zloženie produkovaného plynu dáva možnosť na ďalší výskum. Pomocou EPR analýzy bola zistená možnosť produkcie hydroxylového radikálu 〖HO〗^∙ pri samovoľnom rozklade železanov.
Key words:železany, polyvinylalkohol, produkcia bioplynu, degradácia, lístie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited