4. 4. 2020  15:03 Izidor
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi terc-butylalkohol - voda
Autor: Ing. Branislav Šulgan
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Oponent:Ing. Marek Blahušiak, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi terc-butylalkohol - voda
Abstrakt:Práca rieši problematiku použitia iónových kvapalín ako rozpúšťadiel v separačnom procese. Navrhovaný je proces separácie čistého terc-butylakoholu z vodného roztoku pomocou extrakčnej rektifikácie v prítomnosti iónových kvapalín a komerčného rozpúšťadla. Práca má tri hlavné časti: teoretickú, experimentálnu a výpočtovú. V teoretickej časti sú stručne charakterizované vlastnosti terc-butylalkoholu a všeobecné vlastnosti iónových kvapalín. Ďalej sa rozoberá opis fázovej rovnováhy kvapalina - para, charakterizujú sa testy termodynamickej konzistencie rovnovážnych údajov. Vysvetlený je princíp extrakčnej rektifikácie a možnosti regenerácie rozpúšťadiel. Bližšie je rozobraný princíp práce filmovej odparky. Experimentálna časť je zameraná hlavne na overenie možnosti regenerácie iónových kvapalín pomocou filmovej odparky. Identifikujú sa vhodné pracovné podmienky vo filmovej odparke (teplota, tlak, prietok suroviny) a dosiahnuteľná čistota regenerovanej iónovej kvapaliny. Testované sú dve vybrané imidazóliové iónové kvapaliny. Experimentálna časť taktiež prináša skvalitnenie opisu dvojzložkových rovnováh kvapalina - para pre systémy iónových kvapalín s terc-butylalkoholom, alebo s vodou (meranie varných kriviek). Pre jednotlivé dvojzložkové systémy sú vyhodnotené parametre NRTL rovnice a kontrolované testom termodynamickej konzistencie. Dosiahnuté experimentálne výsledky sú využité vo výpočtovej časti pri návrhu celého procesu separácie terc-butylalkoholu. Navrhnuté sú jednotlivé separačné kroky. Je vykonaná optimalizácia a porovnanie vyhodnotených parametrov separačných zariadení v prípade použitia iónových kvapalín a komerčného rozpúšťadla. Analyzovaná je otázka regenerácie použitých rozpúšťadiel. V závere je vyhodnotená spotreba energie jednotlivých procesov separácie a vybraný najvhodnejší koncept delenia systému terc-butylakohol - voda.
Klíčová slova:iónové kvapaliny, terc-butylalkohol, regenerácia rozpúšťadla, filmová odparka, optimalizácia extrakčnej rektifikačnej kolóny, spotreba tepla, extrakčná rektifikácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně