8. 4. 2020  15:01 Albert
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Stavebno - technologický projekt: Bytové domy - Idanská ul. Košice
Autor: Ing. Andrej Čauder
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:Ing. Lenka Benková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stavebno - technologický projekt: Bytové domy - Idanská ul. Košice
Abstrakt:Čauder, Andrej : Bytové domy. Diplomová práca, Slovenská technická univerzita. Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb. Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Viera Somorová, PhD. Bratislava : Stavebná fakulta STU, 2018. Témou mojej diplomovej práce bolo vypracovanie stavebno-technologického projektu realizácie pre stavbu: NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV IDANSKÁ ULICA, KOŠICE – TERASA. V technologickom projekte sa nachádza projekt zariadenia staveniska, časový plán výstavby a špecifický problém pre danú stavbu. V projekte zariadenia staveniska sa nachádza technická správa k zariadeniu staveniska, situácia zariadenia staveniska. V časovom pláne sa nachádza technická správa k časovému plánu výstavby, harmonogram výstavby v podobe Ganttovho grafu a histogram pracovníkov. V špecifickom probléme som riešil údržbu striech bytových domov aplikáciou facility managementu.
Kľúčové slová:Bytový dom, Facility management, Idanská ulica

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene