May 31, 2020   11:50 p.m. Petronela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of low-temperature heating for buildings with zero energy requirement
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Emília Madarasová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh nízkoteplotného vykurovania pre budovu s nulovou potrebou energie
Summary:
Bc. FABIANOVÁ Sabína: Návrh nízkoteplotného vykurovania pre budovu s nulovou potrebou energie. Diplomová práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra technických zariadení budov. Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Bratislava: STU, 2018. V diplomovej práci som sa zaoberala návrhom a výpočtom nízkoteplotného podlahového vykurovania pre budovu s nulovou potrebou energie, s použitím tepelného čerpadla ako zdrojom tepla. Téma diplomovej práce je rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole je rozoberaná energetická bilancia objektu, kde sú uvedené základné informácie o objekte, tepelnotechnické, konštrukčné a architektonické vlastnosti budovy, ktoré slúžia ako podklad pre výpočet. V druhej kapitole je obsiahnutá koncepcia vykurovania, princíp tepelného čerpadla a podlahového vykurovania. V tretej kapitole je návrh zdroja tepla, ktorý je uskutočnený na základe energetickej bilancie objektu. V štvrtej kapitole je samotný výpočet a hydraulické vyregulovanie sústavy podlahového vykurovania. Piata kapitola sa zaoberá prevádzkou nízkoteplotného systému a v poslednej, šiestej kapitole je posúdenie energetickej náročnosti budovy a samotné zatriedenie do energetickej triedy, ktorej výstupom je energetický certifikát. Účelom diplomovej práce bolo zhrnutie, zopakovanie a overenie nadobudnutých poznatkov, ktoré som získala počas štúdia z odboru vykurovania, na katedre Technických zariadení budov, Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Key words:
Podlahové vykurovanie, Tepelné čerpadlo, Energetický certifikát

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited