Feb 28, 2020   7:41 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected parts of buildingtechnological preparation for buildings Polyfunctional apartment building PETRŽALSKÉ DVORY, III. Etapa
Written by (author): Ing. Dávid Hanula
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu: Polyfunkčný bytový dom PETRŽALSKÉ DVORY, III. Etapa
Summary:V mojej záverečnej práci som spracoval stavebno-technologickú prípravu pre stavbu polyfunkčného bytového domu PETRŽALSKÉ DVORY III. Etapa – Lokalita v Bratislave, časť Petržalka. V prvej časti práce som vypracoval projekt zariadenia staveniska kde som priblížil technickú správu k zariadeniu staveniska a konštrukčné, materiálové a technické riešenie stavby. Súčasťou práce je aj časový plán výstavby, ktorý je doplnený o histogram pracovníkov. Druhá časť práce predstavuje kruhové debnenie DOKA H20 a následné použitie na konkrétnom stavebnom projekte. Takto spracovaný projekt staveniska poskytuje ucelený náhľad na prípravu a priebeh výstavby, tiež čerpanie finančných a ľudských zdrojov. Snažil som sa v práci poukázať na všetky podnety a otázky, ktoré by mohli vzniknúť počas stavebno-technologickej prípravy a následne počas výstavby stavebného diela.
Key words:projekt, zariadenie, plán , výstavby , debnenie, technickú, stavenisko, kruhové, doka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited