28. 1. 2020  9:14 Alfonz
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Monitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím družicovej radarovej polarimetrie
Autor: Ing. Mária Baráthová
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Juraj Papčo, PhD.
Oponent:Ing. Matúš Bakoň, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Monitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím družicovej radarovej polarimetrie
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca je zameraná na monitorovanie odlesnenia v období od roku 2009 do roku 2017 so zameraním na oblasť Nízkych Tatier. Na analýzu bola použitá družicová radarová polarimetria na podklade plnej polarimetrickej snímky z družice ALOS a duálnych polarimetrických dát z družice Sentinel-1A. Analýza dát bola vykonaná v programe SNAP Desktop použitím H/A/Alpha dekompozície a spracovaním intenzity odrazu. Praktická časť poukazuje na hlavné rozdiely duálnej a plnej polarimetrie a možnosti detekcie zmien v zalesnenom území Nízkych Tatier. Výsledky práce sú vyjadrené vo forme obrázkov znázorňujúcich zmenu zalesnenia záujmovej oblasti v čase a sú porovnané s optickými snímkami získanými z Google Earth Pro.
Kľúčové slová:polarimetria, polarimetrická dekompozícia, Sentinel-1, ALOS, detekcia zmien

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene