Jan 24, 2020   5:14 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measurement of static and dynamic characteristics of electrical circuits using Arduino
Written by (author): Bc. Pavel Hanuska
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Opponent:doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie statických a dynamických charakteristík elektrických obvodov s využitím Arduina
Summary:Práca sa zaoberá tvorbou meracieho zariadenia na meranie prevodových, prechodových, impulzových a frekvenčných charakteristík na platforme Arduino. V práci som sa venoval popísaniu princípov merania spomenutých charakteristík, ich významu pre automatizáciu, teoretickému pozadiu časových a frekvenčných charakteristík, hardvéru a softvéru platformy Arduino a zhodnoteniu jeho aplikovateľnosti pre naše potreby návrhu meracieho obvodu, sériovej komunikácii, použitým súčiastkam, ich vlastnostiam, detailnému popisu generovaných signálov a dokumentácii spolu s vysvetlením programov na meranie v softvéri Matlab použitým na spracovanie výsledkov a Arduino IDE programu použitého na generovanie testovacích signálov a meranie potrebných hodnôt. Zhodnotenie nameraných charakteristík, ich porovnanie s teoretickými simulovanými charakteristikami, porovnanie odchýlok a vysvetlenie priebehov nameraných charakteristík pre nami zvolený testovací RLC obvod tvorí neoddeliteľnú súčasť práce.
Key words:Dynamické charakteristiky, Statické charakteristiky, Arduino

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited