7. 4. 2020  13:55 Zoltán
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riadenie modelu motorizovaného padáka
Autor: Bc. Mgr. art. Igor Švaňa
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Oponent:Ing. Štefan Chamraz, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie modelu motorizovaného padáka
Abstrakt:Témou bakalárskej práce bolo navrhnúť riadenie motorizovaného padáku s jedným stupňom voľnosti. Experiment bol realizovaný pomocou kyvadla, ktoré nahrádzalo reálny model padáku. Cieľom bolo vybudovanie a naprogramovanie riadiacej jednotky, ktorej úlohou bolo sledovať uhol natočenia kyvadla s jedným stupňom voľnosti a porovnávať ho s požadovaným uhlom náklonu. Práca si žiadala naprogramovanie IMU (inertial measurement unit) tak aby jej výstupom bol stupeň náklonu v uhloch a vedela sa vysporiadať aj s prípadnými vibráciami spôsobenými rotáciou bezkefového jednosmerného motoru. Po naprogramovaní tejto jednotky bolo nutné navrhnúť regulátor, ktorý by vedel kompenzovať nežiadúce vstupné poruchy. Realizácia pomocou kyvadla bola realizovaná z dôvodu nedostupnosti RC modelu motorizovaného padáku. Každopádne sa podarilo cieľ témy splniť a vo výsledku navrhnutý systém vedel dobre kompenzovať pôsobenie vonkajších vplyvov prostredia.
Kľúčové slová:paracopter, UAV, kyvadlo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene