Apr 7, 2020   8:54 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of a drainage system in the high building
Written by (author): Ing. Zuzana Smoláriková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Taťjana Jánošková, PhD.
Opponent:Ing. Karol Macháč
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Projekt kanalizácie vo vysokej budove
Summary:SMOLÁRIKOVÁ, Zuzana: Kanalizácia vo vysokej budove, projekt na realizáciu stavby. [Diplomová práca] – SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, Stavebná fakulta, Katedra technických zariadení budov. Vedúca bakalárskej práce: Ing. Taťjana Jánošková, PhD. Bratislava: Svf STU, 2019, 97 s. V diplomovej práci je vypracovaný komplexný návrh splaškového a dažďového kanalizačného systému vysokej 34 podlažnej budovy PNC, ktorá sa skladá z dvoch veží „A“ a „B“ a nízkopodlažnej časti „C“. Pre objekt je vykonaný návrh vedenia kanalizačných potrubí vnútornej a areálovej kanalizácie, výpočet a posúdenie jednotlivých prietokov, návrh dimenzií a materiálov. Pre splaškové odpadové potrubia sa riešia 3 návrhové a výpočtové alternatívy a to: odpadové potrubia s priamym vetraním, odpadové potrubia s doplnkovým vetraním a odpadové potrubia s tvarovkou Sovent. Vybraná alternatíva odpadových potrubí s tvarovkou Sovent a priamym vetraním je posúdená na podtlak a maximálnu tlakovú stratu. V suteréne sú navrhnuté prečerpávacie zariadenia a pre reštauračné prevádzky na 1. nadzemnom podlaží odlučovač tukov. Na odvetranie niektorých odpadových potrubí kanalizácie sú navrhnuté spoločné vetracie potrubia a privzdušňovacie ventily. Pre vnútornú dažďovú kanalizáciu je navrhnutý gravitačný aj podtlakový dažďový systém. Gravitačná kanalizácia odvádza zrážkovú vodu z balkónov/loggií, zo striešky nad vchodmi do 1. nadzemného podlažia, zo zvislej čelnej steny. Podtlaková kanalizácia odvádza zrážkovú vodu zo striech veží „A“ a „B“, zo strechy s extenzívnou zeleňou nad nízkopodlažnou časťou objektu „C“ a z bočných zvislých stien výškovej časti objektu. Podtlaková kanalizácia v určitej úrovni prechádza na gravitačnú. V 1. podzemnom podlaží sú navrhnuté zvodové potrubia, ktoré sa cez stenu pripájajú na areálovú kanalizáciu a odvádzajú zrážkovú vodu do verejne kanalizácie. Na záver je vypracovaná projektová dokumentácia na realizáciu stavby, ktorá detailne zobrazuje celkové riešenie kanalizačných systémov.
Key words:vysoká budova, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, podtlak, maximálna tlaková strata, podtlaková dažďová kanalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited