Feb 18, 2020   8:42 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal to reduce employee turnover in framipek s.r.o. in Terms of a Sustainable Corporate Social Responsibility Strategy
Written by (author): Ing. Natália Ivaničová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Švač, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku framipek s.r.o. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
Summary:Cieľom diplomovej práce je vypracovať návrhy na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku framipek s.r.o. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania. Diplomová práca je rozdelená do 4 kapitol. Prvá kapitola je venovaná pojmu fluktuácia, druhom fluktuácie, príčinám fluktuácie, nástrojom merania fluktuácie, pojmu spoločensky zodpovedného podnikania a pojmu stabilizácie zamestnancov. Druhá kapitola je venovaná analýze podniku framipek s.r.o., organizačnej štruktúre, štruktúre zamestnancov, motivácií zamestnancov, analýze súčasnej fluktuácie v podniku framipek s.r.o., analýze príčin odchodov zamestnancov a analýze dotazníka, ktorý bol poskytnutý zamestnancom v podniku. Tretia časť je venovaná návrhom na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku framipek s.r.o., z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania, ktoré boli vypracované na základe analýzy v podniku framipek s.r.o. Posledná štvrtá kapitola diplomovej práce je venovaná zhodnoteniu jednotlivých navrhovaných riešení.
Key words:fluktuácia, stabilizácia, spokojnosť zamestnancov, motivácia, ľudské zdroje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited