Dec 14, 2019   7:06 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of sustaining and stabilizing system of newly-recruited employees in the company PROTHERM PRODUCTION Ltd.
Written by (author): Ing. Miroslav Špaček
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Opponent:doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému udržania a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v spoločnosti PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť systém udržania a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v spoločnosti PROTHERM PRODUCTION s.r.o. Diplomová práca pozostáva zo štyroch častí. V prvej kapitole sa venujeme spracovaniu teoretických poznatkov v oblasti udržania a stabilizácie zamestnancov a taktiež najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov zo spoločností. Druhú kapitolu diplomovej práce tvorí analytická časť, v ktorej podrobne rozoberáme súčasnú situáciu v spoločnosti PROTHERM PRODUCTION s.r.o. V tretej časti diplomovej práce sa na základe nedostatkov zistených z analýzy venujeme vytvoreniu návrhov na zlepšenie systému udržania a stabilizácie novoprijatých zamestnancov. Posledná kapitola obsahuje zhodnotenie vytvorených návrhov.
Key words:benefity, udržanie a stabilizácia zamestnancov, motivovanie a odmeňovanie zamestnancov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited