Jan 21, 2020   0:53 a.m. Vincent
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessment of surface water in the selected location
Written by (author): Ing. Denisa Šúreková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Opponent:RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranej lokalite
Summary:Cieľom diplomovej práce je naštudovanie a oboznámenie sa s problematikou monitorovania kvality povrchových vôd a následná aplikácia nadobudnutých poznatkov pri hodnotení kvality vôd podľa vybraných ukazovateľov. V prvej časti diplomovej práce sú uvedené základné charakteristiky povrchových vôd. Druhá kapitola sa zaoberá s popisom chemických, fyzikálnych a senzorických ukazovateľov. Ďalšia kapitola je zameraná na popis metód stanovenia vybraných ukazovateľov. V predposlednej časti sú charakterizované monitorované územia. V praktickej časti sú uvedené dosiahnuté výsledky počas monitorovania kvality povrchových vôd v jazerách Štrkovisko a Tisota. Monitorovanie prebiehalo v období od 23. októbra 2017 do 4. marca 2018. Namerané hodnoty boli porovnávané s limitnými hodnotami danými legislatívou. Z nameraných výsledkov vyplýva, že sledované povrchové vody majú výbornú kvalitu.
Key words:povrchová voda, vzorka, chloridy, amoniakálny dusík, dusičnanový dusík

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited