Dec 11, 2019   5:32 p.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of system for retention and stabilization of newly recruited employees in ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Written by (author): Ing. Denisa Velšicová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Opponent:Ing. Mária Homokyová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému udržania a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v spoločnosti ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť systém udržania a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v spoločnosti ON Semiconductor Slovakia, a.s.. Diplomová práca sa člení na štyri kapitoly. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám skúmanej problematiky. V rámci tejto kapitoly bližšie charakterizujeme oblasť riadenia ľudských zdrojov, v súvislosti s udržaním a stabilizáciou zamestnancov v priemyselných podnikoch. V druhej kapitole predstavujeme spoločnosť ON Semiconductor Slovakia, a.s., so zameraním na oddelenie služieb zákazníkom, kde sa vyskytuje problematika skorých odchodov novoprijatých zamestnancov. Súčasťou tejto kapitoly je analýza súčasného stavu personálnych činností zameraných na udržanie a stabilizáciu zamestnancov v spoločnosti, ktorú sme komplexne spracovali za pomoci niekoľkých pološtruktúrovaných rozhovorov a prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Získané informácie nám poslúžili na vytvorenie návrhu systému udržania a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v spoločnosti ON Semiconductor Slovakia, a.s., ktorý je obsahom tretej kapitoly. Posledná kapitola diplomovej práce obsahuje zhodnotenie návrhov z ekonomickej stránky a z hľadiska ich prínosov pre spoločnosť. Cieľ diplomovej práce bol splnený, pretože nám bola poskytnutá spätná väzba zo spoločnosti o vhodnosti a realizovateľnosti návrhov.
Key words:stabilizácia, spokojnosť zamestnancov, udržanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited