Dec 11, 2019   8:51 a.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Sorption of selected antibiotics on modified clinoptilolite
Written by (author): Ing. Michal Vyskoč
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Opponent:Ing. Lenka Blinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sorpcia vybraných antibiotík na modifikovanom klinoptilolite
Summary:Antibiotiká patria medzi najpoužívanejšie liečivá súčasnosti. Ich spotreba stále a narastá a okrem zdravotníctva sa využívajú aj v poľnohospodárstve a akvakultúre. Antibiotiká alebo ich metabolity boli zistené vo všetkých zložkách životného prostredia. Čistiarne odpadových vôd nedokážu dokonale odstrániť antibiotiká a hľadajú sa nové spôsoby odstraňovania týchto kontaminantov. V prvej časti práce sú charakterizované antibiotiká a ich účinky na životné prostredie (rezistencia) a možné spôsoby ich odstraňovania. V druhej časti sú popísané sorpčné procesy pri čistení odpadových vôd a charakterizované najpoužívanejšie adsorbenty. V tretej časti je charakterizovaný prírodný zeolit - klinoptilolit ako často využívaný adsorpčný materiál a možnosti modifikácie na zlepšenie adsorpčných vlastností tohto minerálu. V experimentálnej časti sa venujeme adsorpcii vybraných antibiotík na prírodnom klinoptilolite a jeho modifikáciach. V práci je opísaný postup prípravy klinptilolitu modifikáciou povrchu iónovýmenou. Ďalej sú zostrojené kinetické závislosti študovaných kontaminantov a porovnanie účinnosti odstránenia vybraných kontaminantov na klinoptilolite a jeho modifikáciach.
Key words:adsorpcia, odpadová voda, ofloxacín, zeolit, antibiotiká, klinoptilolit

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited