Dec 8, 2019   11:02 a.m. Marína
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Possibilities of pyrochars preparation and environmental use
Written by (author): Ing. Juraj Václavík
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Opponent:Ing. Lenka Blinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti prípravy a environmentálneho využitia pyrochars
Summary:Pyrochars je produktom pyrolýzy biomasy. Jedná sa o porézny uhlíkatý materiál s kompaktných hydrofóbnym jadrom prevažne aromatickej štruktúry, ktorého povrch sa vyznačuje chemicky aktívnymi vlastnosťami. Jedna z vlastností využiteľná pre ochranu životného prostredia je jeho adsorpčná schopnosť. Cieľom predkladanej práce je opísať prípravu, úpravu vlastností a použitie pyrochars ako sorpčného materiálu. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola je zameraná na súhrn teoretických poznatkov týkajúcich sa biomasy vhodnej na produkciu pyrochars a základnú chémiu dendromasy. Druhá kapitola sa venuje možnostiam prípravy pyrochars. Tretia kapitola popisuje možnosti zvyšovania adsorpčnej schopnosti takto pripravovaných materiálov. Štvrtá kapitola pojednáva o možnostiach využitia pyrochars produkovaných pyrolýzou. Piata, praktická časť, je zameraná na experimentálne štúdium sorpčnej schopnosti nami pripravených pyrochars v porovnaní s biomasou (bukovými pilinami) a aktívnym uhlím.
Key words:biomasa, pyrolýza, pyrochars, sorpcia, kontaminant

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited