Apr 3, 2020   8:30 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Proposal for Improvement of the Personal Management System in the Company
Written by (author): Ing. Petra Pecková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Opponent:Ing. Zuzana Rjapošová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zdokonalenia systému personálneho manažérstva v podniku
Summary:PECKOVÁ, Petra, Bc.: Návrh zdokonalenia systému personálneho manažérstva v podniku [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Školiteľ: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. – Trnava :MTF STU 2018. 69 strán. Diplomová práca je zameraná na problematiku personálneho manažérstva v podniku PCA Slovakia, s. r. o., ktorého súčasťou je aj získavanie a výber zamestnancov. Cieľom diplomovej práce je zdokonalenie systému personálneho manažérstva. K tomu cieľu sa viažu čiastkové ciele a to analýza súčasného stavu riešenej problematiky. K naplneniu čiastkového ciele je nevyhnutné vymedzenie základných pojmov personálneho manažérstva z hľadiska teórie. Za ďalší čiastkový cieľ považujeme analýzu spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o., predstavenie spoločnosti, krátka história, a následná analýza súčasného stavu získavania a výberu zamestnancov. V nasledujúcej časti diplomovej práce navrhujeme zdokonaliť systém získavania a výberu na základe nedostatkov, zistených v analytickej časti práce. Posledná časť sa venuje hodnoteniu návrhov
Key words:personálny manažment, získavanie, zamestnanec, výber

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited