Dec 12, 2019   9:59 p.m. Otília
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of succession planning system as a prerequisite for the career development of employees in Elster s. r. o.
Written by (author): Ing. Monika Manďáková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Opponent:Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému nástupníctva ako predpoklad tvorby kariéry zamestnancov v spoločnosti Elster s. r. o.
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť systém nástupníctva, ktorý by tvoril predpoklad tvorby kariéry zamestnancov. V prvej kapitole sa venujeme zdieľaným poznatkom z oblasti plánovania nástupníctva a rozvoja kariéry od domácich i zahraničných autorov. Sústredíme sa na základné definície a spôsoby, ako autori nahliadajú na tvorbu následníctva v podnikoch. V druhej kapitole predstavíme podnik, v ktorom sme sa rozhodli urobiť analýzu. Analýza bude vykonávaná zberom informácií z interných dokumentov, štúdiom webových stránok spoločností, výstupom z dotazníkového prieskumu a konzultácií s viacerými zamestnancami na rôznych pracovných pozíciach. Na základe zozbieraných informácií sa v tretej časti pokúsime navrhnúť systém, ktorého východiskom budú teoretické poznatky z prvej kapitoly a výstupy z analýzy podniku. Štvrtá kapitola bude zhodnotením návrhov a opísaním prínosov, ktoré podnik dosiahne po implementácii návrhov.
Key words:rozvoj, talent, plánovanie nástupníctva, kariéra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited