Dec 15, 2019   9:21 p.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Possibilities of nitrogen oxide emissions reduction in selected company
Written by (author): Ing. Andrea Vlčková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Opponent:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti znižovania emisií oxidov dusíka vo vybranom podniku
Summary:Zemská atmosféra predstavuje prostredie, v ktorom dochádza k prenosu znečisťujúcich látok od zdrojov k receptorom. Kľúčovými emisiami sú predovšetkým NOX, SOX, COX a tuhé znečisťujúce látky. Medzi hlavné zdroje týchto látok môžeme zaradiť aj cementársky priemysel, ktorý prispieva k zmene klímy. Neregulované vypúšťanie týchto škodlivých látok má veľký vplyv na kvalitu životného prostredia, a preto sa po celom svete začínajú zavádzať opatrenia, ktoré sa snažia regulovať ich vypúšťanie. Cieľom diplomovej práce je opísať možnosti znižovania emisií oxidov dusíka vo vybranej spoločnosti. V prvej kapitole sú všeobecne charakterizované znečisťujúce látky a ich pôsobenie v atmosfére. Úroveň emisií znečisťujúcich látok je vo veľkej miere určená technológiami znižovania emisií, ktoré sa uplatňujú s cieľom splniť právne predpisy. V cementárskom priemysle sa jedná najmä dusíkaté látky. Preto druhá a tretia kapitola sú venované tejto problematike a opisu prevádzky. V poslednej kapitole sú porovnané vybrané technológie čistenia spalín v cementárni v Rohožníku a v Turni nad Bodvou. Z hľadiska environmentálnej bezpečnosti a analýzy rizík sme sa zamerali predovšetkým na ľudské zdravie a zložky životného prostredia.
Key words:znečisťujúce látky, oxidy dusíka, cementársky priemysel, SNCR, environmentálna bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited