Apr 7, 2020   9:54 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal to improve the human resource management system in company KOVOBEL, a.s., Senica
Written by (author): Ing. Juraj Královič
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:Ing. František Holler
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku KOVOBEL, a.s., Senica
Summary:KRÁLOVIČ, Juraj: Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku KOVOBEL, a.s., Senica [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Školiteľ: prof. Ing. Dušan Baran, PhD. Trnava: MTF STU, 2018, 94 strán Cieľom diplomovej práce bolo zanalyzovanie procesov manažmentu ľudských zdrojov a prostredníctvom zistených skutočností navrhnúť opatrenia na zefektívnenie týchto procesov. Ľudia ako pracovný kapitál sú najdôležitejším zdrojom, ktorý má spoločnosť k dispozícií. V prvej kapitole sa venujem teoretickému vymedzeniu základných pojmov manažmentu ľudských zdrojov, taktiež popisujem jednotlivé funkcie. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou spoločnosti KOVOBEL, a. s., kde sa snažím charakterizovať spoločnosť pomocou kľúčových bodov vyplývajúcich z teoretickej časti. V tretej - návrhovej časti sa venujem návrhom na jednotlivé nedostatky, ale zároveň sú mojou prioritou návrhy na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku. V záverečnej poslednej kapitole hodnotím navrhnuté riešenia na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku.
Key words:ľudské zdroje, manažment, zamestnanci

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited