Dec 15, 2019   1:58 p.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal to ensure financial and investment literacy of management as a prerequisite for the long-term success of investment activities in ISH PUMPS OLOMOUC a.s.
Written by (author): Ing. Klaudia Červená
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zabezpečenia finančnej a investičnej gramotnosti manažmentu ako predpokladu dlhodobej úspešnosti investičných aktivít v spoločnosti ISH PUMPS OLOMOUC a.s.
Summary:ČERVENÁ, Klaudia: Návrh zabezpečenia finančnej a investičnej gramotnosti manažmentu ako predpokladu dlhodobej úspešnosti investičných aktivít v podniku ISH PUPMS OLOMOUC a.s. [Diplomová práca ] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Školiteľ: Ing. Peter Szabó, PhD., - Trnava: MTF STU, 2016. 91 s Cieľom diplomovej práce je skúmanie finančnej a investičnej gramotnosti manažmentu ako predpokladu dlhodobej úspešnosti investičných aktivít vo vybranej spoločnosti a vytvorenie návrhu na jej zabezpečenie, za súčasnej minimalizácie rizík pri realizácii investičných projektov. V prvej časti práce sú analyzované a popísané teoretické východiská skúmanej problematiky na základe poznatkov z domácej a zahraničnej literatúry. Hlavná časť práce je zameraná na popis a analýzu aktuálneho stavu hospodárenia, oblasti investičných projektov spoločnosti a úrovne finančnej gramotnosti vybraných zamestnancov podieľajúcich sa na uvedených projektoch s následným vyhodnotením a vytvorením návrhu na zlepšenie danej situácie. V spolupráci s generálnym riaditeľom spoločnosti boli stanovené oblasti hodné zreteľa a vyžadujúce si prijatie opatrení s cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť kľúčových zamestnancov spoločnosti, a tým zabezpečiť efektivitu a úspešnosť finančných aktivít vybraného podniku. Kvalitná finančná stratégia je pre podnik významná, avšak na jej vytvorení a udržiavaní sa musí podieľať manažment na dostatočnej úrovni finančnej gramotnosti, ktorej zabezpečenie je kľúčové v oblasti návrhu skúmanej problematiky a súčasne je naplnením cieľa predkladanej diplomovej práce.
Key words:finančná gramotnosť , investičná gramotnosť , návrh , zamestnanci , investovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited